Nens

L'etapa infantil implica un creixement físic i mental que evoluciona de forma molt ràpida. Els nens han d'aprendre a adaptar-se a un ritme de creixement que vé determinat per l'edat cronològica, però també per altres factors com son el seu context social, cultural i familiar. A banda de la personalitat de cada infant, les demandes i la sobreestimulació a que solen estar sotmesos pel nostre entorn, els obliga, a vegades a una hiperadaptació que minva els recursos potencial dels nens, ja  que no poden seguir el ritme esperat. Això fa que la criatura generi uns mecanismes de defensa que a vegades es converteixen en símptomes o trastorns que els adults hem d'interpretar com una demanda d'ajut. 

Diagnòstic i tractament en nens | Psicòloga a Cervelló - Nuria Gou