Sabem escoltar?

Saber escoltar és important en la comunicació que establim amb els altres i implica ser receptiu i oblidar-nos momentàniament de nosaltres per interessar-nos en els pensaments i els sentiments de qui ens parla. És un aspecte funamental quan establim un vincle i condiciona el grau d'empatia en les nostres relacions.